بسکتبال

وبلاگی برای معتادان بسکتبال

قوانین و خطاها

 زمان بازي :
زمان بازي از چهار دوره (پريود) ده دقيقه اي تشكيل مي شود. زمان استراحت بين دوره اول و دوم 2 دقيقه است و زمان استراحت بين دوره سوم و چهارم 15 دقيقه است (نيمه بازي). زمان استراحت بين دوره سوم و چهارم 2 دقيقه است.
زمان استراحت (تايم اوت)
زمان استراحت ، يك دقيقه است كه درصورت درخواست به تيم واگذار مي شود. زمان استراحت مطابق مقررات زير به تيم ها داده مي شود :
براي بازي هايي كه در چهار دوره 10 دقيقه اي برگزار مي شود ، براي نيمه اول دو زمان استراحت به هر تيم داده مي شود و در نيمه دوم ، سه زمان استراحت براي هريك از تيم ها منظور مي شود. براي هر وقت اضافي نيز يك زمان استراحت براي هر تيم مجاز است.
قانون 24 ثانيه :
زمانيكه بازيكني از يك تيم ، كنترل توپ زنده را در داخل زمين دراختيار مي گيرد ، آن تيم بايد طي 24 ثانيه توپ را بطرف حلقه شوت كند. بطوريكه قبل از زمان 24 ثانيه توپ به سبد برخورد كند. در غير اينصورت بعد از 24 ثانيه بوق دستگاه 24 ثانيه به صدا درخواهد آمد و توپ دراختيار تيم مقابل قرار مي گيرد.
اگر توپ براي شوت در هوا باشد و بوق 24 ثانيه بصدا درآيد :
الف) اگر توپ وارد سبد شود ، گل قبول خواهد بود و بازي از زير حلقه تيم مدافع پيگيري خواهد شد.
ب) اگر توپ به حلقه برخورد نمايد و وارد سبد نشود ، در اينصورت هركدام از تيم ها مي توانند كنترل توپ را دراختيار بگيرند و بازي ادامه خواهد يافت.
ج) اگر توپ به حلقه برخورد نمايد ، تخلف صورت گرفته است. ولي اگر تيم مدافع بلافاصله و بطور واضح كنترل توپ را دراختيار بگيريد بازي ادامه خواهد يافت.
امتياز مساوي و وقت اضافي
درصورت مساوي بودن امتياز در پايان نيمه دوم ، بازي با وقت اضافي 5 دقيقه اي ادامه مي يابد. درصورت تساوي مجدد ، 5 دقيقه هاي اضافي بهمين ترتيب تكرار مي شود. قبل از شروع هر 5 دقيقه وقت اضافي ، دو دقيقه براي استراحت منظور مي شود. هر 5 دقيقه مثل شروع دو نيمه، با مالكيت تناوبي آغاز مي گردد. در وقت اضافي ، تيم ها با همان حلقه نيمه دوم يا پريود چهارم ، بازي را دنبال خواهند كرد.
تعويض بازيكنان :
تعداد تعويض ها در بسكتبال محدوديت ندارد ، ولي انجام تعويض در شرايط زير مجاز نيست :
1- بعد از گل شدن توپ (مگر اينكه تيمي كه گل خورده است درخواست تايم استراحت كند و يا اينكه خطايي اعلام شود.)
2- زمانيكه توپ در بازي به جريان بيفتد. همچنين در مرحله پرتاب پنالتي.
3- در بين پرتاب هاي پنالتي ، مگر اينكه بين پرتاب ها خطا انجام شود.
قانون دبل (Double) :

دريبل كردن از زماني شروع مي شود كه بازيكن كنترل توپ را دراختيار گرفته و با انداختن و زدن آن در تماس با زمين دوباره آن را قبل از اينكه به بازيكن ديگري برخورد كند لمس نمايد. زماني دريبل خاتمه مي پذيرد كه با دست آن را گرفته و يا اجازه دهد توپ در دست يا دستها استراحت نمايد. زمانيكه توپ با دست دريبل كننده در تماس نيست ، تعداد گامهاي برداشته محدود نخواهد بود.
بازيكن مجاز نيست پس از خاتمه دريبل ، براي بار دوم اقدام به دريبل نمايد. درصورتيكه اين عمل را انجام دهد مرتكب تخلف ’’دبل‘‘ شده است.
قانون رانينگ (تراولينگ) :
بازيكني كه توپ را دراختيار دارد مي تواند يك پاي خود را به هر سمتي كه مي خواهد ، يك يا چند مرتبه حركت دهد ، درصورتيكه پاي ديگرش كه آن را پاي ’’پيوت‘‘ مي نامند ، ثابت باشد. رانينگ حركتي است كه بازيكن صاحب توپ در داخل زمين يك يا دو پاي خود را بدون توجه به محدوديت فوق حركت دهد يا گامهاي او با دريبل هاي بازيكن تناسب نداشته باشد.
قانون سه ثانيه :
زمانيكه تيم كنترل توپ را در زمين حمله ، موقعي كه ساعت در جريان باشد ، دراختيار دارد ، هيچ يك از نفرات آن تيم نمي تواند مدت سه ثانيه در منطقه ذوزنقه حريف و يا روي خطوط ذوزنقه باقي بماند.
قانون هشت ثانيه :
زمانيكه يك تيم توپ را در زمين خودي تحت كنترل مي گيرد ، بايد در عرض 8 ثانيه توپ را به زمين حمله بفرستد. تخطي از اين قانون ، تخلف ’’هشت ثانيه‘‘ ناميده مي شود و داور توپ را دراختيار تيم مقابل قرار خواهد داد.
قانون نيمه (برگشت توپ به زمين دفاعي) :
زمانيكه يك بازيكن در زمين حريف (زمين حمله) مالكيت توپ را دراختيار مي گيرد ، نبايد توپ را به زمين دفاعي (زمين خودي) برگرداند. اين امر يك تخلف است و توپ دراختيار تيم مقابل قرار خواهد گرفت.
خطاي تماس با توپ بالاي سطح حلقه :
بازيكن مدافع و مهاجم ، توپي را كه براي شوت رها شده و در حال پيمودن قوس نزولي است و كاملا بالاي استوانه حلقه قرار دارد نبايد لمس كنند يا بزنند ، همچنين زمانيكه توپ به تخته برخورد مي كند و در بالاي سطح حلقه است ، مجاز به لمس توپ نيستند. در غير اينصورت ، مرتكب تخلف شده اند كه سخت ترين جريمه آن پذيرش گل است.
خطاي شخصي :
خطايي را كه بازيكني بر روي بازيكن حريف ، چه با توپ و چه بدون توپ انجام مي دهد ، خطاي شخصي گويند. بازيكن مجاز نيست كه بازيكن حريف را در موقع پيشروي ، توسط دست ، پا ، آرنج ، شانه ، باسن ، زانو يا پاهايش با استفاده از اعمال گرفتن ، سد كردن ، هل دادن يا شارژ كردن متوقف كند يا مانع او شود و يا با خم كردن بدن خود در حالت خارج از تعادل ، اعمال خشونت كند يا تخلف نمايد.
خطاي طرفين :
خطاي طرفين حالتي است كه همزمان دو بازيكن روي يكديگر خطا انجام دهند.
خطاي غيرورزشي :
خطايي را كه با توجه به روح و اجراي قانون ، مستقيما براي تلاش در بازي با توپ انجام نشود ، خطاي غيرورزشي گويند. برخورد شديد با بازيكن ، نگه داشتن ، زدن و هل دادن معمولا خطاي غيرورزشي است و جريمه آن دو پرتاب آزاد همراه با مالكيت توپ مي باشد.
خطاي ديسكاليفه (اخراج) :
هرگونه تكرار خطاي غيرورزشي ، خطاي فني توسط بازيكن ، خطاي فني مربي يا ذخيره يا همراهان تيم ، خطاي ديسكاليفه مي باشد. بازيكن ، مربي ، ذخيره يا همراه تيم پس از ديسكاليفه بايد به رختكن برود و درصورت عدم تمايل سالن بازي را ترك كند. جريمه ديسكاليفه علاوه بر اخراج ، دو پرتاب آزاد همراه با مالكيت توپ مي باشد.
خطاي فني :
خطاي فني ، هنگامي تحقق مي يابد كه بازيكن بدون توجه به داور ، اعمالي از قبيل موارد زير را انجام بدهد : بي احترامي يا برخورد با داوران زمين يا داوران نشسته ، استفاده از الفاظ يا حركات ناصحيح براي حريف يا تحريك تماشاچيان ، با حركات دست در جلو چشم بازيكن ايجاد اختلال كردن ، تاخير در بازي در زمانيكه بايد بازي از بيرون به جريان بيافتد ، بالا نبردن دست بهنگام خطا درصورت تقاضاي داور ، تعويض شماره پيراهن بدون اطلاع ، آويزان شدن از حلقه موقع دانكينگ (زدن آبشار بطرف سبد) ، حركت دادن تخته و حلقه بطوريكه مانع گل زدن حريف شود. جريمه خطاي فني ، دو پرتاب آزاد همراه با مالكيت توپ است. خطاي فني براي مربيان ، ذخيره ها و همراهان نيز وجود دارد كه جريمه آن مشابه بازيكنان است. در هر دو صورت كاپيتان تيم ، فرد پرتاب كننده پنالتي را مشخص مي نمايد. خطاي فني ، وقت استراحت بين دو نيمه و وقتهاي اضافي را نيز دربر مي گيرد.
قانون پنج خطا :
در بازي هايي كه در چهار وقت ده دقيقه اي برگزار مي گردد ، بازيكن پس از انجام 5 خطا بايد زمين را ترك كند و تا 30 ثانيه بعد ، يك بازيكن ديگر جايگزين وي گردد. اين قانون را قانون پنج خطا مي گويند.
قانون چهار خطا :
در بازي هاي شامل چهار وقت ده دقيقه اي ، هرگاه يك تيم چهار خطاي شخصي (در مجموع) در يك دوره (پريود) انجام دهد ، تمامي خطاهاي شخصي انجام شده بعد از چهارمين خطا ، در هر دوره با دو پرتاب آزاد جريمه خواهد شد و پرتابها را بازيكني كه روي او خطا اتفاق افتاده انجام خواهد داد. اين قانون را قانون چهار خطا مي گويند.
تمامي خطاهاي انجام شده در وقت اضافي جزو خطاهاي نيمه دوم محسوب خواهد شد.
+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم مرداد ۱۳۹۱ساعت 17:52  توسط شایان اباسلط  |